ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Weboldalon történő adatkezelés

Jelen tájékoztató a Szépségdoktor Kft. a (továbbiakban: Szolgáltató) személyes adatok kezelésére vonatkozó tevékenységéről nyújt információkat. A következőkben tájékoztatást kaphat arról, hogy a Szolgáltató az Ön által igénybe vett szolgáltatással kapcsoltban milyen személyes adatokat kezel, ezeket milyen célból és jogalapon, mennyi ideig kezeli. Emellett arról is teljekörű tájékoztatást nyújt, hogy a Szolgáltató által kezelt személyes adatokat kik ismerhetik meg, azokhoz kik férhetnek hozzá.
Arról is részletes felvilágosítást talál, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogok illetik meg Önt és azok hogyan gyakorolhatók.
Amennyiben az adatkezeléssel vagy a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban kérdése vagy észrevétele van, küldje el a mabellebudapest@mabellebudapest.hu e-mail címre.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót, többek között a jogszabályi környezet megváltozása, új adatkezelés bevezetése, vagy már folyamatban lévő adatkezelés változása esetén módosíthatja, melyről honlapján tájékoztatja ügyfeleit.

1. Hogyan kezeli a személyes adatokat a Szolgáltató?

A Szolgáltató a tevékenysége során tudomására jutott, valamely természetes személyre vonatkozó  információt (pl.: személyazonosító adatot, elérhetőségi adatot, egészségügyi adatot stb.) azaz személyes adatot a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek (Általános adatvédelmi rendelet – GDPR), továbbá a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, adatkezelőként kezeli és védi.

Név

Szépségdoktor Kft

Székhely, levelezési cím

1061 Budapest, Andrássy út 43.

Telefonszám

+36 30 411-4445

E-mail

mabellebudapest@mabellebudapest.hu

Honlap

https://mabellebudapest.hu

A személyes adatokra kezelése a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. Így például adatkezelésnek minősül az adat rögzítése, majd tárolása, a rögzített adatokba való betekintés, az adat felhasználása, közlése, továbbítása, törlése, valamint az adatok megsemmisítése is. 

Annak érdekében, hogy Ön megfelelő egészségügyi kezelésben részesüljön a Szolgáltatónak kezelnie kell az Ön bizonyos személyes adtait. A szolgáltató a személyes adatok kezelése során megteszi a szükséges és megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és az adatok jogszerűtlen felhasználását. Így különösen, biztosítja a rendelőintézet fizikai védelmét és elektronikus rendszerei illetéktelen hozzáférés elleni védelmét (pl.: tűzfal, biztonságos hitelesítés alkalmazásával). A Szolgáltató által kezelt személyes adatokhoz alkalmazottai és közreműködő partnerei férhetnek hozzá, kizárólag a feladataik teljesítéséhez és az Ön részére való szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékben, titoktartási kötelezettségvállalás mellett. 

A Szolgáltató az általa kezelt adatokat továbbíthatja harmadik személyeknek pl.: hatóságoknak, jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében. Adattovábbításra sor kerülhet az Ön részére való szolgáltatásnyújtás érdekében (pl.: külső szolgáltató igénybevétele esetén) továbbá akkor is, ha a Szolgáltató egyes adatkezelési műveletekhez (pl.: adattárolás, rendszerezés) harmadik személyt, a Szolgáltató  nevében és utasításai szerint eljáró adatfeldolgozót vesz igénybe. A személyes adatok csak olyan adatfeldolgozó részére kerülnek továbbításra, aki megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés és az Ön személyes adatai biztonságának biztosítására. Amennyiben a Szolgáltató az előbbiek szerinti adatkezelőt vesz igénybe, akkor Ön arról az alábbiakban részletes tájékoztatást fog találni.

2.  A Szolgáltató által kezelt adatok

Az alábbiakban általános tájékoztatást adunk a  Szolgáltató különböző célú adatkezeléseiről. Amennyiben további részletekre kíváncsi, kérését küldje el a mabellebudapest@mabellebudapest.hu e-mail címre.

Egészségügyi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja

Egészségügyi szolgáltatás nyújtása, erre irányuló szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, jogok és esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, igényérvényesítéssel szembeni védekezés, továbbá kapcsolattartás az ügyfelekkel.

Az adatkezelés jogalapja

  • Egészségügyi ellátásra irányuló szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) 
  • Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) 
  • Szolgáltató igényérvényesítésre vonatkozó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

A kezelt adatok köre

Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. A kezelést végző orvos, dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően – a kötelezően felveendő adatokon kívül – mely egészségügyi adat felvétele szükséges a sikeres kezelés érdekében.

Mi az egészségügyi adat? Az egészségügyi adatok körébe tartozik minden olyan adat, amely egy természetes személy testi, pszichikai állapotára vonatkozik, továbbá minden olyan adat, amely az egészségi állapotára vonatkozóan az általa igénybevett egészségügyi szolgáltatással összefüggésben keletkezett.

– Személyazonosító adatok (pl.: név, születési idő, anyja neve), 

– Elérhetőségi adatok (lakcím, postacím, telefonszám, email cím),

 – egészségügyi ellátással összefüggésben keletkezett egészségügyi adatok, továbbá TAJ azonosító, 

– valamely egészségbiztosítást nyújtó biztosító által csoportos egészségbiztosítás keretében biztosított személy esetében a munkahely, biztosítási csomag

A fenti személyes adatokat részben Ön, mint érintett személy adja meg a Szolgáltatónak az egészségügyi szolgáltatással összefüggésben, vagy a Szolgáltató az Ön hozzájárulásával más egészségügyi szolgáltatótól szerezi be azokat..

Adatkezelés időtartama, az adatok törlése

A Szolgáltató adatkezelésének időtartamát az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szabályozza.

A törvényi előírások értelmében a Szolgáltató az egészségügyi dokumentáció részét képező, az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos valamennyi egészségügyi és személyazonosító adatot az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést 50 évig kezeli és megőrzi. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt annak készítésétől számított 10 évig kezeli, őrzi. E határidők elteltével a személyes adatokat tartalmazó egészségügyi dokumentáció törlésre, megsemmisítésre kerül.  

Címzettek kategóriái, adattovábbítás

A Szolgáltató a személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja: 

– az egészségügyi szolgáltatás, ellátás nyújtása, szerződés teljesítése céljából, ahhoz szükséges adatokat, egészségügyi szolgáltató partnerei részére (pl.: laborvizsgálatok elvégzése, sürgősségi ellátás, egyes speciális ellátások érdekében),

– jogszabályban meghatározott hatóságok részére, bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében,

– törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján, 

— szerverszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján, 

– küldemények kézbesítését végző társaságok, mint adatfeldolgozók részére a kézbesítéshez szükséges adatokat (név és cím), adatfeldolgozási szerződés alapján.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához, a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges, ezért az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem, vagy nem megfelelően nyújtható szolgáltatás. A Szolgáltató ez esetben fenntartja a jogot a kért egészségügyi szolgáltatás visszautasítására.  

Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

Panaszügyintézés, panasszal érintett eset körülményeinek kivizsgálása és a panasz kezelése.

Adatkezelés jogalapja

  • Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont); 
  • Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben foglalt, panaszkezelésre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont); 
  • Az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, amelyet a panasz benyújtásával ad meg a Szolgáltató részére, különösen abban az esetben, amikor nem Ön vette igénybe az egészségügyi szolgáltatást, hanem például hozzátartozója, de a panaszt Ön nyújtja be (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett személyes adatok köre

Panasz benyújtójának panaszban megadott személyazonosító adatai (jellemzően: név, e-mail cím, lakcím), továbbá a panaszban foglalt személyes, adott esetben egészségügyi adatok.

Adatkezelés időtartama, az adatok törlése

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján az adatkezelés időtartama a panaszügy lezárásától számított 5-7 év, amelynek elteltével az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.

Címzettek kategóriái, adattovábbítás

A Szolgáltató a panaszokkal kapcsolatos személyes, adott esetben egészségügyi adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja: 

– Az egészségügyi szolgáltató partnerek részére, a panasszal érintett egészségügyi szolgáltatás körülményeinek kivizsgálása céljából; 

– Törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján;

 – Dokumentumarchiválási, irattárolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére adatfeldolgozási szerződés alapján; 

– Küldemények kézbesítését végző társaságok, mint adatfeldolgozók részére a kézbesítéshez szükséges adatokat (név és cím), adatfeldolgozási szerződés alapján. 

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye

A panaszhoz kapcsolódó valamennyi releváns adat szükséges a panasz kezeléséhez, a körülmények kivizsgáláshoz. Az adatszolgáltatás elmaradása, vagy hiányos volta esetén a panasz nem, vagy nem megfelelően kezelhető.

Egyéb megkeresésekkel, ügyfél-elégedettségi kérdőívvel, továbbá kapcsolattartással összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, adott esetben a Szolgáltatóval kötött szerződés teljesítése, szolgáltatás nyújtása, szolgáltatás minőségével kapcsolatos visszajelzés gyűjtése, kiértékelése és ezen keresztül a szolgáltatás színvonalának emelése. Egyéb esetekben a bejelentésekre, megkeresésekre, kérdésekre való válaszadás.

Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató szerződéses partnerei által a szerződésben kapcsolattartóként megjelölt személyek esetében az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató és a szerződéses partnerének a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). 

Egyéb bejelentések, megkeresések, kérdések illetve ügyfélelégedettségi kérdőív kitöltése esetén az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, amelyet a megkeresés elküldésével, kérdőív kitöltésével és aláírásával ad meg a Szolgáltató részére (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett személyes adatok köre

A kapcsolattartóként szerződésben megjelölt személy, továbbá a bejelentéssel, megkereséssel és kérdéssel a Szolgáltatóhoz forduló személy:

 – neve, 

– (munkahelyi) telefonszáma, 

– (munkahelyi) e-mail címe, 

– megkeresésben, bejelentésben, ügyfél-elégedettségi kérdőívben foglalt további személyes adatok

Adatkezelés időtartama, az adatok törlése

Szerződéses kapcsolattartó személyes adatai tekintetében az adott szerződés fennállta alatt és annak megszűnését követően az elévülési idő (igényérvényesítési határidő – 5 év) elteltéig tart az adatkezelés.

 Egyéb esetekben az adatkezelés időtartama a megkeresés beérkezését követő 5 év (elévülési idő), amelynek elteltével az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.

Címzettek kategóriái, adattovábbítás

A Szolgáltató a személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja: 

– törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján;

 – dokumentumarchiválási, irattárolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján.

 A Szolgáltató által működtetett honlapokon megadott adatokhoz az adott weboldal készítője, szerkesztője, mint a Szolgáltató adatfeldolgozója is hozzáférhet.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye

A kapcsolattartás ellehetetlenülése

3. Mit érdemes tudni a cookie-król, azaz sütikről? 

A cookie (süti) egy kisméretű adatfájl, adategyüttes, amely egy weboldal meglátogatása, böngészése során kerül az Ön eszközére (számítógépére, telefonjára, táblagépére). A sütik sokféle célt szolgálhatnak. Leggyakrabban a felhasználói élmény növelése, továbbá célzott reklámok elhelyezése érdekében gyűjtenek adatokat a meglátogatott weboldal használatáról, látogatottságáról. A cookie-k nem alkalmasak egy weboldal látogatójának személy szerinti azonosítására, kizárólag a látogató eszközének (számítógépének, telefonjának, táblagépének) felismerésére. Nem alkalmasak programok vagy vírusok futtatására sem. 

Milyen célból és milyen sütiket használ a Szolgáltató által által működtetett honlap (www.mabellebudapest.hu)

4. Milyen jogok gyakorolhatók a személyes adatok kezelésével kapcsolatban? 

Önnek joga van: 

– a tájékoztatáshoz, személyes adataihoz való hozzáféréshez, másolat igényléséhez

– személyes adatai helyesbítéséhez, – adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásához, személyes adatai törléséhez, azaz az ’elfeledtetéshez’, – az adatkezelés elleni tiltakozáshoz, 

– az adatkezelés korlátozásához, – az adathordozhatósághoz, és – jogorvoslathoz. 

4.1. Tájékoztatáshoz való jog 

Ön konkrét tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeli-e a Szolgáltató a személyes adatát, ha igen, akkor milyen adatát, milyen célból és jogalapon, mennyi ideig, továbbá felvilágosítást kérhet arról, hogy hogyan jutott el a Szolgáltatóhoz a személyes adata, azt továbbította-e, vagy ahhoz hozzáférést biztosított-e harmadik személynek, ha igen kinek, mikor, milyen célból, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos konkrét jogairól is felvilágosítást kérhet. 

A tájékoztatás díjmentes, de egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kérelem esetén a vonatkozó jogszabályban biztosított lehetőséggel élve – a Szolgáltató (az adminisztratív költségekre figyelemmel, arányos) ésszerű mértékű díjat számíthat fel, vagy nem teljesíti a tájékoztatásra vonatkozó kérelmét. Kérheti a kezelt személyes adatairól készült másolat kiadását, elektronikus vagy más (különösen papír) formátumban, melynek ellenértékeként – a vonatkozó jogszabályban biztosított lehetőséggel élve – a Szolgáltató (az adminisztratív költségekre figyelemmel, arányos) ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

 A tájékoztatásra vonatkozó kérelmét a Szolgáltató mások jogainak (különösen az üzleti titok és a szellemi alkotások védelméhez való jog) tiszteletben tartásával teljesíti. 

4.2.  Helyesbítéshez való jog 

Amennyiben tudomására jut, hogy az általunk kezelt, rendszereinkben tárolt valamely személyes adata (így különösen pl.: kapcsolattartásra szolgáló adata, e-mail címe, telefonszáma) helytelen (pl.: elírás folytán), vagy hiányos, akkor az 1. pontban megadott elérhetőségekre küldött kérelmére a Szolgáltató rendszereiben a hiányos személyes adatait kiegészíti, a helytelen személyes adatait helyesbíti. Továbbá, a Szolgáltató a helyesbítésről tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

4.3. Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása; törléshez, ’elfeledtetéshez’ való jog

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, amely ugyanakkor nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Ha az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és – az adatkezelésnek más jogalapja nincs, vagy – ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy – az adatkezelés jogellenes, vagy – az adatokat jogszabály alapján törölni szükséges, akkor az 1. pontban megadott elérhetőségekre küldött kérelmére a Szolgáltató a személyes adatait és azok másolatait rendszereiből véglegesen törli, ill. megsemmisíti azokat. Továbbá a törlésről tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

4.3. Tiltakozáshoz való jog 

Amennyiben az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapul, Önnek joga van tiltakozni az adatkezelés ellen az 1. pontban megadott elérhetőségeken, mely esetben  személyes adatait a továbbiakban a Szolgáltató nem kezeli, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő erejű, jogos ok indokolja. 

4.4. Adatkezelés korlátozása

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken kérheti az Ön személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását, amely esetben a Szolgáltató a személyes adatait csupán tárolhatja, anélkül, hogy azokat felhasználná, vagy azokon további adatkezelési műveletet (pl.: továbbítást, törlést) végezne; utóbbiakra a korlátozás alatt csak akkor kerülhet sor, ha Ön azokhoz hozzájárul, vagy azok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, illetve harmadik személy jogainak, az Unió, vagy valamely uniós tagállam fontos közérdekének védelméhez szükségesek. Továbbá, a korlátozásról a Szolgáltató tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

Az adatkezelés korlátozását akkor kérheti, – ha úgy véli, hogy az adatai pontatlanok és nem szeretné, ha azokat a Szolgáltató felhasználná mindaddig, amíg helyesbítésre nem kerülnek, illetve – ha véleménye szerint az adatkezelés jogellenes, vagy – a Szolgáltató általi adatkezelés célja megszűnt, de nem szeretné, hogy az adatai törlésre kerüljenek, mert azokra pl.: jogi igényének előterjesztéséhez, védelméhez, érvényesítéséhez szüksége van. 

Kérheti a korlátozást a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés elleni tiltakozással egyidejűleg is, mely esetben a korlátozás legfeljebb a tiltakozás iránti kérelem elbírálásáig tart. 

4.5.  Adathordozhatóság 

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy automatizált módon történik, akkor az 1. pontban megadott elérhetőségeken kérheti kizárólag az Ön által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, Önre vonatkozó személyes adatok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban való továbbítását a saját, vagy Ön által megjelölt más adatkezelő számára, egészségügyi adatok esetében orvosi titoktartás alóli felmentés mellett. A kérelmét a Szolgáltató mások jogainak (különösen az üzleti titok és a szellemi alkotások védelméhez való jog) tiszteletben tartásával teljesíti. 

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak gyakorlására irányuló kérelmét, megkeresését az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be. Kérjük, hogy a kérelmében adja meg legalább két személyes adatát, amellyel a be tudjuk Önt azonosítani  (pl.: név és telefonszám, név és e-mail cím). Kérelmét, észrevételét szóban is megteheti az 1. pontban megjelölt telefonszámon, azonban a Szolgáltató minden esetben írásban (elsősorban az Ön által választott formában, ennek hiányában a Szolgáltató saját döntése szerint elektronikusan e-mail-en keresztül, vagy papír alapon, postai úton) ad választ, felvilágosítást. 

Kérjük, hogy az írásban (e-mail-en vagy papír alapon benyújtott) kérelmében jelölje meg, hogy milyen formában szeretne választ kapni (pl.: elektronikusan e-mail-en keresztül, vagy papír alapon, postai úton), ellenkező esetben a választ a Szolgáltató a kérelmének megfelelő formában továbbítja Önnek. A Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmére, megkeresésére érdemi választ a beérkezéstől számított 30 napon belül, kivételesen (pl.: a kérelem összetettségére tekintettel) 60 napon belül ad. Utóbbi esetben külön tájékoztatja a válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak okairól, a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül. 

5.1.  Még nem vagyok nagykorú; hogyan járjak el? 

Ha még nem töltötte be a 16. életévét, akkor a törvényes képviselője, azaz leggyakrabban a szülői felügyeletet gyakorló szülőd hozzájárulásával érvényesítheti a fentiekben részletezett jogokat. Ha a 16. életévedét betöltötte, de a 18-at még nem, akkor önállóan adhat adatkezeléshez való hozzájárulást, viszont a fentiekben részletezett jogokat csak a törvényes képviselője, azaz leggyakrabban a szülői felügyeletet gyakorló szülő hozzájárulásával gyakorolhatja 

5.2. Elhunyt hozzátartozó személyes adataival kapcsolatban milyen jogok gyakorolhatóak? 

Az érintett személy halálát követő 5 évig az általa még életében közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban erre meghatalmazott személy jogosult gyakorolni az érintett személy személyes adataival kapcsolatban a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, tiltakozáshoz és az adatkezelés korlátozásához való jogot. Amennyiben az érintett személy életében senkit nem hatalmazott meg, akkor a halálát követő 5 évig a közeli hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, mint közeli hozzátartozók közül az, aki elsőként lép fel) jogosult a helyesbítéshez és a tiltakozáshoz való jogot gyakorolni, továbbá abban az esetben, ha az adatkezelés már az érintett személy életében is jogellenes volt, vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt, akkor a törléshez való és az adatkezelés korlátozásához való jogot is gyakorolhatja. A Szolgáltató az elhunyt személy személyes adataival kapcsolatban az arra jogosulttól érkező megkeresésre, kérelemre a beérkezéstől számított 25 napon belül ad választ. 

6. Jogorvoslati lehetőségek 

Adatvédelmi tisztviselő 

Az adatkezeléshez és a fentiekben részletezett jogok gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben, továbbá a Szolgáltató adatkezelési kérelmekre, megkeresésekre adott válaszára vonatkozóan a Szolgáltató adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat

Név

Tusák Tímea

Telefon

+36 30 4114445

E-mail

tusak.timea@mabellebudapest.hu

Felügyeleti szerv

Az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhat az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levelezési cím

1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon

+36 (1) 391-1400

Honlap

http://naih.hu

Bíróság

Fentieken túlmenően adatkezeléssel kapcsolatos jogainak, igényeinek érvényesítése érdekében bírósághoz is fordulhat. A peres eljárást a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.