ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT FÉNYKÉP- ÉS VIDEÓFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS FELHASZNÁLÁSÁHOZ, VALAMINT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ RENDEZVÉNYEKEN

 

Tisztelt résztvevő!

Jelen tájékoztató célja, hogy az Szépségdoktor Kft. („Ma Belle Klinika” vagy „Klinika”) rendezvényein részt vevő természetes személyek tájékoztatást kapjanak az őket érintő adatkezelésről. A Klinika jelen nyilatkozat útján szerzi be továbbá az Ön mint érintett („Érintett”) hozzájárulását személyes adatainak az alábbiak szerinti kezeléséhez, illetve tesz eleget az Infotv. és a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettségének. A tájékoztatási kötelezettségről az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívűl helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 20. §-a rendelkezik.

A Klinika – mint adatkezelő – az érintett személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és az e cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeli. Az adatkezelés kapcsán az Érintett személyes adatait az adatkezelő erre jogosult munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelő azon munkatársai jogosultak a személyes adatokhoz hozzáférni, akiknek rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatukból fakadóan ez szükséges. Az adatkezelő nem hoz automatizált adatkezelésen alapuló döntést, illetve nem végez profilalkotást.

Adatkezelő megnevezése Szépségdoktor Kft.
Adatkezelő nyilvántartási száma 01-09-203899
Adatkezelő székhelye és levelezési címe 1063 Budapest, Andrássy út 54. 2. em. 4.
Adatkezelő honlapja www.mabellebudapest.hu
Adatkezelő képviselője Tusák Tímea
Adatvédelemért felelős személy Tusák Tímea
Adatvédelemért felelős személy elérhetősége +36/30 411 3221

A Klinika az egyes adatkezelési célokat és azok jellemzőit, az adattovábbítás részleteit, valamint ezekkel összefüggésben az Ön jogait az alábbiak szerint határozza meg:

 

  1. Az egyes adatkezelési tevékenységek

1) Regisztráció során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

A Klinika az általa szervezett programokon („Rendezvények”) való részvételt bizonyos esetekben előzetes regisztrációhoz köti. A regisztráció feltétele jelen adatkezelési tájékoztató megismerése és az ennek igazolására szolgáló nyilatkozat megtétele. Bizonyos adatok megadása az Ön döntésén múlik, azonban teljes neve és e-mail címe hiányában a regisztrációt nem fogadható el.

Az adatok kezelésének célja a rendezvények szervezése során szükséges kommunikáció ellátása (a programon vagy rendezvényen való részvétellel kapcsolatos hasznos információkról – helyszín, kezdés, megközelítés, program, stb. – való tájékoztatást), továbbá a résztvevő természetes személy azonosítása és a rendezvény helyszínére történő beléptetés biztosítása.

Az Érintett erre vonatkozó hozzájárulása és nyilatkozata alapján, a regisztráció során gyüjtött és kezelt adatokat a Klinika a tevékenységével összefüggő tájékoztatás céljából, hírlevél küldésére és célzott adománygyűjtési tevékenysége érdekében is felhasználhatja. Az Érintett dönthet úgy, hogy a Klinika az adatait kizárólag a rendezvényen való részvételhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.

Az Érintett továbbá a hozzájárulását bármikor önkéntesen visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kezelt személyes adatok köre Név, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés célja A rendezvény dokumentálása és népszerűsítése, valamint a rendezvénnyel összefüggő kapcsolattartás; a belépés biztosítása;
Az adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása
Adatkezelés ideje A rendezvény végét követő 30 nap
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
Adattovábbítás címzettjei

A Klinika fenntartja a jogot, hogy a Rendezvény bármely tartalmi elemét és programtervét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszűntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját módosítsa, a belépés feltételeit megváltoztassa. Ezen változtatások az itt felsorolt adatkezelések célját és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik.

  1. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 

2) Fényképfelvétel, illetve hang- és videofelvétel készítése

Az Alapítvány munkatársai a Rendezvényeken fényképfelvételeket, illetve hang- és videofelvételeket („Képmás”) készíthetnek, melyeken a résztvevők képmása, hangja szerepelhet. Sajtónyilvános Rendezvény esetén a sajtóorgánumok munkatársai is készíthetnek felvételeket, e sajtóorgánumok önálló adatkezelőnek minősülnek, adatkezelési tevékenységük nem képezi jelen tájékoztató tárgyát. Az elkészült felvételek Klinika saját weboldalain, valamint Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram oldalain („Honlapok”), továbbá nyomtatott sajtóban, magazinokban, riportokban és hirdetőfelületein teheti közzé. A Klinika egyes személyes adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:48. § (2) bekezdése – azaz törvényi rendelkezések alapján –, emellett fényképfelvételeket, illetve hang- és videofelvételeket a résztvevők önkéntes hozzájárulása alapján is kezel.

Kezelt személyesadatok köre Képmás
Az adatkezelés célja A Klinika rendezvényének széles körben történő bemutatása és népszerűsítése; a rendezvény dokumentálása és népszerűsítése
Az adatkezelés jogalapja A GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön, mint éríntett hozzájárulása, valamint a Ptk. 2:48 § (2) bekezdése
Adatkezelés határideje 2 év
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
Adattovábbítás címzettjei

 

Nyilatkozata megtételével tudomásul veszi, hogy a fényképfelvételek, illetve hang- és videofelvétel előállítója és tulajdonosa a Klinika. A Rendezvények célja a Klinika népszerűsítése, beavatkozások népszerűsítése, termékek és programok népszerűsítése.

Hozzájárulásának megadásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az így készült fényképfelvételt, illetve hang- és videofelvételt a Klinika a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye, azt földrajzi és időbeli korlátozás nélkül terjessze, továbbá utólag módosítsa, mely hozzájárulás kiterjed a szerkesztés eredményeként létrejött produktumra is.

Hozzájárulásának megadásával Ön a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának, valamint a Ptk. 2:48. §- ának megfelelően hozzájárul ahhoz, hogy a Klinika rendezvényével összefüggésben önről Képmást készítsen, és azt közzétegye. Jelen hozzájárulásának megadásakor.

Ön kifejezetten lemond bármilyen, a képmás felhasználásával kapcsolatos díjazási igényéről, továbbá – a mindenkor hatályos jogszabályok által megengedett mértékben – lemond a képmás felhasználásából eredő kártalanítási vagy kártérítési igényéről.

Ön a hozzájárulását bármikor önkéntesen visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  1. Az adatkezelés körülményei

A Ptk. alapján végzett adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, illetve az Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján – törvényi rendelkezésen alapul. A Ptk. 2:48. § (2) bekezdése szerint képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához nincs szükség az érintett hozzájárulására tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. A tömegfelvételeken az emberek sokasága látható, az ábrázolt személyek nem egyedi személyekként, hanem mint a tömeg részei láthatók. Ha a képen nem az egyének külön-külön hívják fel magukra a figyelmet, hanem mint sokaság vannak jelen, tömegfelvételről van szó.

A konkrét személy(ek)ről készített felvétel elkészítéséhez, felhasználásához az érintett hozzájárulása szükséges. Ugyanez áll a tömegből való kiemelés esetén is – történjen bármely rögzítéstechnikai eszközzel (pl. teleobjektív, zoom) –, mivel az a képmást újból individualizálja, és ilyen esetben már a képmás elkészítéséhez, felhasználásához az érintett hozzájárulása szükséges. Ha a tömegfelvételből utólagos szerkesztéssel kerül sor az individualizálásra, szintén szükséges a hozzájárulás. A hozzájáruláson végzett adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján – az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintettek a jelen tájékoztató, valamint az rendezvény honlapján elérhető hatályos Adatvédelmi Szabályzata ismeretében adnak meg.

Amennyiben a Klinika az érintettről készült fényképfelvételt, illetve hang- és videofelvételt a jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

III. Az Ön, mint érintett jogai

Ön, mint érintett bármikor kérhet részletes tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, illetve hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, valamint a GDPR-ben meghatározott esetekben kérheti azok törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet adathordozhatósághoz való jogával. Jogosult továbbá panaszt tenni bármely felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Klinika megsérti a GDPR rendelkezéseit az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése során.